Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na zákazníky (dále jen Obchodník), kteří mají se společností mPOS Solutions, spol. s r.o. IČ 03756688 DIČ CZ03756688 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 237276 (dále jen MS) uzavřenou Smlouvu o provozování GEKON řešení.

  2. Právní vztahy výslovně neupravené smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

  3. mPOS Solutions s.r.o. je dodavatelem zařízení pro provozování GEKON řešení na základě Smlouvy s GECO a.s. a Obchodníkem.

  4. Obchodník si je vědom, že mu koupí zařízení vznikají povinnosti spojené se šifrovacími klíči v zařízení.

  5. Pojmy:

   VOP

   Všeobecné obchodní podmínky

   MS

   mPOS Solutions s.r.o.

   Objednávka provozování

   Objednávka provozování GEKON řešení

   Obchodník

   zákazník mPOS Solutions s.r.o., který má se společností uzavřenou Smlouvu o provozování GEKON řešení.

   UCB

   Unicredit Bank a.s.

   GECO

   GECO, a.s.

   Zařízení

   GEKON ALL IN ONE a GEKON MP200, mobilní zařízení pro elektronické přijímání a zpracování kontaktních (magnetický proužek nebo čip) i bezkontaktních kartových transakcí realizovaných prostřednictvím platebních karet.

 2. Vznik smluvního vztahu a služby Provoz zařízení

  1. Smluvní vztah vzniká pouze v případě, pokud má Obchodník současně platnou Smlouvu o provozování GEKON řešení s GECO, a.s. a smlouvu o akceptaci platebních karet společnosti Unicredit Bank a.s.

  2. Účastníci se dohodli, že Smlouva uzavírána formou Objednávky a je uzavřena okamžikem, kdy Obchodník obdrží od MS nebo GECO a.s. potvrzenou Objednávku.

 3. Dodání zařízení

  1. Povinností MS je dodat objednané zařízení řádně a včas způsobem dle specifikace v Objednávce provozování GEKON řešení, na sjednané místo dodání.

   1. Dodání zařízení bez instalace bude probíhat tak, že MS odešle zařízení do 4 pracovních dnů od dodání podepsané Objednávky GEKON řešení do MS od obchodního zástupce kurýrní službou na adresu uvedenou v Objednávce. Obchodník uhradí cenu za zařízení včetně DPH.

   2. Dodání zařízení s instalací technika MS bude probíhat tak, že MS po dodání podepsané Objednávky GEKON řešení do MS od obchodního zástupce odešle fakturu za zařízení a instalaci, na které bude uvedeno číslo účtu, na který bude platba za zařízení poukázána. Jakmile bude částka připsána na účet MS, pověří MS následující pracovní den technika, který bude kontaktovat Obchodníka. Technik se s Obchodníkem dohodne na termínu a místě instalace zařízení, které dle dohody následně nainstaluje.

   3. Povinností Obchodníka je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit. V případě nepřevzetí zařízení Obchodníkem od kurýrní služby, uhradí Obchodník náklady spojené se zasláním. V případě marného výjezdu technika zmařeného Obchodníkem hradí přesto Obchodník cenu výjezdu technika včetně prvních 30 minut práce technika a Obchodník je povinen objednat nový výjezd technika.

 4. Cena za zařízení a služby, platební podmínky

  1. Nedílnou součástí VOP je kompletní ceník, který je uveden v příloze číslo 1. Obchodník uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas s těmito cenami a tyto ceny jsou tak mezi účastníky sjednány.

  2. Cena za službu Provoz zařízení se hradí měsíčně předem na základě faktury zaslané MS ve výši uvedené na objednávce. Faktura bude zaslána elektronicky. Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení.

  3. Poplatek za první měsíc služby Provoz zařízení bude připočítán k ceně zařízení, následujícím způsobem. Pokud bude služba aktivována do 15. dne v měsíci, klient hradí plnou částku k ceně zařízení, jestliže bude služba aktivována po 15. dni klient uhradí nižší měsíční částku dle platného ceníku v příloze č. 1. Klient uhradí vždy měsíční částku dle platného ceníku v příloze č.1.

  4. V případě změny výše měsíčního poplatku oproti částce uvedené na objednávce v důsledku změny provedené společností GECO a.s., bude Obchodníkovi zaslán dodatek ke smlouvě nebo taková změna bude uskutečněna formou zveřejnění změny VOP způsobem níže uvedeným.

  5. V případě neuhrazení jakékoliv platby Obchodníkem do data splatnosti faktury, je MS oprávněna zaslat upomínky v elektronické formě. Pokud nedojde k uhrazení faktury do posledního dne měsíce, je MS oprávněna deaktivovat Obchodníkovi službu. Obchodník má po dobu 30 dnů možnost uhradit fakturu a smluvní pokutu dle platného ceníku v příloze č.1, pak mu bude na jeho žádost služba opět aktivována. Pokud nebude platba a smluvní pokuta připsána ve výše uvedené lhůtě na účet MS, bude služba ukončena. Smluvní pokuta uvedená v ceníku je sjednána ve výši uvedené v ceníku za každý započatý měsíc prodlení.

  6. DPH bude účtována podle platných právních předpisů.

 5. Práva a povinnosti Obchodníka

  1. Obchodník má právo na poskytnutí služby v plném rozsahu.

  2. Obchodník má povinnost vyhnout se neodborné manipulaci se zařízením s ohledem na bezpečnost šifrovacích klíčů. Zařízení se nesmí otevřít, nesmí být vystaveno extrémnímu teplu či mrazu, rentgenovému záření.

  3. Obchodník se zavazuje na své náklady zabezpečit, že nedojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení. Obchodník má povinnost v případě odcizení či ztráty zařízení neprodleně informovat MS.

    

 6. Záruční doba a průběh reklamačního řízení

  1. Záruční doba na zařízení je 12 měsíců od data dodání.

  2. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení a na nefunkčnost zařízení po ztrátě šifrovacích klíčů, které se ztratí při neodborné manipulaci se zařízením jako je otevření zařízení, vystavení zařízení extrémním teplotám či rentgenovému záření.

  3. V případě reklamace se Obchodník obrátí telefonicky na MS, kdy proběhne analýza problému. V případě, že podle telefonátu se MS jeví, že problém je opravdu v zařízení, Obchodník odešle zařízení na vlastní náklady na adresu MS. Po dohodě s Obchodníkem nabídne MS Obchodníkovi po dobu reklamačního řízení zapůjčení náhradního zařízení s konfigurací původního zařízení. MS si vyhrazuje právo určit oprávněnost reklamace. Náklady na dopravu budou hrazeny maximálně ve výši nákladů obvyklých při využití služeb České pošty, s.p., pokud se MS nerozhodne, že Obchodník zaplatí náklady vyšší.

  4. Po dohodě s Obchodníkem nabídne MS Obchodníkovi po dobu reklamačního řízení zapůjčení náhradního zařízení s konfigurací původního zařízení. MS si vyhrazuje právo určit oprávněnost reklamace. Náklady na dopravu budou hrazeny maximálně ve výši nákladů obvyklých při využití služeb České pošty, s.p., pokud se MS nerozhodne, že Obchodník zaplatí náklady vyšší.

   1. Pokud bude mít MS k dispozici zápůjční GEKON ALL IN ONE nebo GEKON MP200 skladem a Obchodník si bude přát po dobu reklamace využívat tento náhradní (zápůjční) ALL IN ONE nebo GEKON MP200 od MS. MS zašle terminál na náklady Obchodníka na jeho adresu formou dobírky. Částka za GEKON ALL IN ONE nebo GEKON MP200 je formou vratné zálohy, která činí 7 990,-Kč bez DPH GEKON ALL IN ONE, u GEKON MP200 2 590,-Kč bez DPH.

   2. Na tento zápůjční za GEKON ALL IN ONE nebo GEKON MP200 se vztahují veškeré právní vztahy, které vyplívají z Objednávky o provozování GEKON řešení, jak je uvedeno v bodě 7.1., a současně právní ujednání Smlouvy o provozování GEKON řešení s GECO, a.s., a smlouvy o akceptaci platebních karet společnosti Unicredit Bank a.s. Originál této objednávky dostal Obchodník při podpisu smlouvy s obchodním zástupcem GECO, a.s., kde jsou tyto informace obsaženy.

   3. V okamžiku doruční opraveného GEKON ALL IN ONE nebo GEKON MP200 Obchodníkovi, je Obchodník povinen odeslat do 3 pracovních dnů zápůjční GEKON ALL IN ONE nebo GEKON MP200 zpět do MS na vlastní náklady. MS si vyhrazuje právo po převzetí terminálu provést diagnostiku zařízení, zda nedošlo k poškození, poškrábání, či  jakémukoliv jinému znehodnocení. V případě, že MS zjistí závadu na zapůjčeném zařízení, bude neprodleně informovat Obchodníka a v důsledku zjištěných závad, mu bude ponížena vracená částka z bodu výše 6.4.1. Dojde-li ke znehodnocení, či rozbití zapůjčeného terminálu, tato vratná záloha nebude Obchodníkovi navrácena. Obchodník odpovídá za škodu vzniklou zneužitím šifrovacích klíčů v zařízení. MS nenese žádnou odpovědnost za ztracené a znehodnocené klíče ze zařízení.

   4. MS si vyhrazuje právo při znehodnocení GEKON ALL IN ONE nebo GEKON MP200 určit cenovou výši, která bude Obchodníkovi navrácena.


 

 1. Odpovědnost za škodu

  1. Obchodník odpovídá za škodu vzniklou zneužitím šifrovacích klíčů v zařízení. MS nenese žádnou odpovědnost za ztracené a znehodnocené klíče ze zařízení.

  2. MS neodpovídá za škodu vzniklou nedokončenými transakcemi, pokud se nejedná o úmyslné nebo hrubě nedbalostní jednání ze strany MS.

 2. Doručování a komunikace

  1. Komunikace MS s Obchodníkem probíhá elektronicky. Faktury za službu jsou odesílány na emailovou adresu Obchodníka. Upomínky za neuhrazené faktury jsou odesílány emailem. V případě, že Obchodník vyžaduje tištěnou fakturu, musí Obchodník o této skutečnosti informovat MS a tato služba je zpoplatněna dle platného ceníku, který je uveden v příloze číslo 1.

  2. Obchodník je povinen neprodleně sdělit MS na emailovou adresu info@mujgekon.cz změnu své emailové adresy, telefonního čísla a jakékoli změny jeho podnikání.

 3. Závěrečná ustanovení

  1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, v délce 24 měsíců. Po uplynutí této lhůty, smlouva automaticky přechází na dobu neurčitou. Smlouva ohledně přístupu do systému a úhrady za provoz zařízení, nabývá platnosti dnem doručení terminálu GEKON MP200 obchodníkovi

  2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna ukončit smlouvu o provozování GEKON (Objednávka) řešení bez udání důvodu, a to zasláním písemné výpovědi, přičemž výpovědní lhůta činí 2 měsíce od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. V tomto případě předčasného ukončení smlouvy se obchodník zavazuje uhradit plnou cenu zařízení GEKON MP200, která činí 2 590,-Kč bez DPH.

  3. MS je oprávněna vypovědět Smlouvu o provozování bez výpovědní doby v případě prodlení Obchodníka s placením jakékoliv faktury či její části více jak 30 dní od data splatnosti.

  4. MS je oprávněna vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby i v případě, byla-li s Obchodníkem ukončena Smlouva o provozování GEKON řešení společností GECO, a.s.

  5. V případě ukončení smlouvy je Obchodník povinen zajistit prostřednictvím a na základě pokynů MS odstranění šifrovacích klíčů z terminálu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení smlouvy. Pokud Obchodník tuto povinnost poruší, zavazuje se uhradit MS smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a dále tím vzniklou škodu, zejména škodu vzniklou zneužitím šifrovacích klíčů obsažených v terminálu. MS je oprávněna nabídnout Obchodníkovi možnost zpětného odkupu zařízení. Cena bude MS určena dle stavu vráceného zařízení a aktuálního ceníku. MS zašle Obchodníkovi v takovém případě odkupní formulář.

   1. Pokud Obchodník bude souhlasit s odkupem, MS proplatí fakturu za zařízení vystavenou Obchodníkem.

  6. Zánik Smlouvy nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti vypořádat všechny pohledávky a dluhy, které vyplývají z této Smlouvy.

  7. Smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky. Případné spory budou rozhodovat soudy ČR.

  8. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP, má přednost Smlouva.

  9. Obě strany tímto na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 obč. zák.

  10. Obě strany prohlašují, že text této smlouvy je výsledkem jejich jednání a měly možnost text této smlouvy ovlivnit a nejedná se o formulářovou smlouvu.

  11. Obchodník není oprávněn provádět započtení svých pohledávek za MS oproti pohledávkám MS za obchodníkem.

  12. Účastníci vylučují aplikaci § 1740 odst.3 obč. zák. a dále § 1949 a 1950 obč. zák.

  13. Tyto Podmínky vydala mPOS Solutions s r.o. a nabývají účinnosti dnem 1.7.2017. MS je oprávněna jednostranně měnit tyto podmínky. Změna je účinná 11. den od zveřejnění změny na internetových stránkách www.mujgekon.cz/vseobecne-obchodni-podminky. Obchodník je oprávněn změnu odmítnou a smlouvu vypovědět, a to s výpovědní lhůtou 10 dnů. Pokud toto Obchodník neučiní ve lhůtě 10 dnů od zveřejnění podmínek na internetových stránkách, je změna vůči němu účinná a tato možnost výpovědi v uvedené výpovědní lhůtě zaniká. Účastníci činí nesporným, že změny podmínek lze v budoucnu předpokládat s ohledem na možné změny ze strany banky a na skutečnost, že MS je subdodavatelem.


 


 

Ceník

Položka

Cena bez DPH

Kupní cena za zařízení GEKON ALL IN ONE bez instalace zaslané kurýrní službou na dobírku platba ihned

7 990,00 Kč

Kupní cena za zařízení GEKON MP200 zaslané kurýrní službou na dobírku bez instalace

1,00 Kč

Standardní kupní cena GEKON MP200

2 590,00 Kč

Kotoučky do GEKON ALL IN ONE – balení 50ks

379,00 Kč

Kotoučky do GEKON ALL IN ONE – balení 10ks

79,00 Kč

Cena instalace a prvních 30 minut práce

1 799,00 Kč

30 min práce technika u zákazníka

550,00 Kč

Dokoupení mobilní dat – 50MB

60,00 Kč

Cena za provoz zařízení první měsíc při aktivaci do 15. dne v měsíci – úhrada ihned/na splátky

499,00 Kč

Cena za provoz zařízení první měsíc při aktivaci po 15. dni v měsíci – úhrada ihned/na splátky

249,00 Kč

Smluvní pokuta za reaktivaci zařízení GEKON ALL IN ONE nebo GEKON MP200

300,00 Kč

Odeslání tištěné faktury

35,00 Kč

Odeslání zařízení zpět Obchodníkovi v případě neoprávněné reklamace/opětovné zaslání zásilky

100,00 Kč

Odeslání zařízení zpět Obchodníkovi v případě nesouhlasu s odkupem

199,00 Kč

Storno poplatek za vrácení zboží

1 000,00 Kč